Integritetspolicy

Storey Interior värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet.

Så här behandlas dina personuppgifter

 

Storey Interior Design Group, nedan Storey Interior, värnar om sina kunder, partners och anställdas integritet och är måna om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom.

 

Varför Storey Interior behandlar personuppgifter

 

Storey Interior behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås, för att distribuera nyhetsbrev samt kunna erbjuda god service till dig som kund eller avtalspart. Behandling sker också för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler. Storey Interior kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser, samt fakturering. Rätten att behandla personuppgifterna grundar sig på avtalet mellan den registrerade och Storey Interior, på en rättslig förpliktelse, på ett berättigat intresse eller på den registrerades samtycke.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.
Storey Interior behandlar även vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av Storey Interior för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

 

Hur Storey Interior behandlar dina personuppgifter

 

Storey Interior behandlar enbart dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna fullfölja de åtagande som Storey Interior har. Därför behandlas inte sådana personuppgifter som går utöver de uppgifter som Storey Interior behöver för det aktuella syftet. Dina personuppgifter sparas endast så länge som uppgifterna är nödvändiga.

 

Hur dina personuppgifter skyddas

 

Storey Interior har vidtagit åtgärder för att hålla en hög teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå och minimera de risker som finns med personuppgiftsbehandling. I de fall Storey Interior anlitar ett personuppgiftsbiträde säkras en tillsvarande nivå för biträdets hantering av personuppgifter.

 

Dina rättigheter som registrerad

 

Är dina personuppgifter registrerad hos Storey Interior har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som Storey Interior behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har också rätt att fråga om personuppgifter som Storey Interior behandlar:

 

begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga eller ofullständiga,

 

begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

 

Om du vill få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på vår adress Storey Interior, Sveavägen 140, 113 50 Stockholm.
Behandlar Storey Interior dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

 

Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende Storey Interiors behandling av personuppgifter om dig.

 

Har du frågor om personuppgiftshanteringen kan du kontakta Storey Interior på info@storeyinterior.com